Narodni Univerzitet NišODGOVORI NA NEKA OD NAJČEŠĆIH PITANJA NAŠIH  POLAZNIKA KURSEVA  STRANIH JEZIKA:

Ako imate  predznanje (osnova/srednja škola, fakultet, kursevi, boravak u inostranstvu), da li morate krenuti sa učenjem ispočetka?

Ne. Svaki polaznik, koji je imao dodira sa stranim jezikom, pre nastavka učenja jezika u centru polaže „ulazni test“, nakon kog profesor svrstava kandidata na nivo koji je za njega najpogodniji.

Šta znači  naziv kursa A1.1, A1.2, A2.1 i slično?

-Prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike, svaki nivo na šestostepenoj skali poznavanja jezika (A1, A2, B1, B2, C1, C2) se deli na dva kursa. Na primer, da biste imali znanje koje je potrebno za polaganje za sertifikat A1, potrebno je pohađati dva kursa: A1.1 i A1.2. Možete to posmatrati kao nužnost pohađanja dva polugodišta u jednoj školskoj godini, ili dva semestra na godini fakulteta. Kursevi   se   mogu vremenski prelaziti mnogo brže, pa u jednoj kalendarskoj godini možete završiti 4 do 6 kurseva, ukoliko krećete od početka, a pratite intenzivniji tempo učenja.

Zašto   kursevi  u  centru imaju više nastavnih jedinica, tj.školskih časova, nego u drugim školama stranih jezika?

Centar za strane jezike Narodnog univerziteta Niš, kao prva škola stranih jezika u  Nišu i jedna od najstarijih u Srbiji (i bivšoj Jugoslaviji) sa tradicijom od 1954. godine do danas, posluje prema  standardima koje propisuje  Zajednički evropski referentni okvir za jezike. To znači, da je za jedan nivo (npr. A1) potrebno pohađati optimalno 120 školskih časova, odnosno 60 časova po kursu (A1.1+A1.2=120 školskih časova).

Najveći stručnjaci Evrope sa višegodišnjim iskustvom i ogromnim znanjem su radili na izradi najoptimalnijeg plana za učenje stranih jezika i istražili najbolje i najefikasnije načine učenja i broj časova po nivou. Mi se njihovih zaključaka pridržavamo. Bez tog broja časova niko odgovoran ne bi trebalo da Vam garantuje da možete zaista i savladati određen nivo.

Šta je to Zajednički evropski referentni okvir za jezike – CEF ?

Zajednički evropski referentni okvir za   jezike je dokument koji je rezultat rada grupe autora, izdat istovremeno na engleskom i francuskom jeziku 2001.godine. Bavi se izučavanjem, nastavom i procenom jezika i predstavlja završetak procesa koji je  počeo  1991.godine, pre svega zbog saradnje sa mnogim nastavnicima u Evropi i šire.  Uloženo je, dakle, dvadeset godina rada i istraživanja, kako bi se otkrilo šta je to najoptimalniji mogući sistem učenja stranih jezika, ovaj rad definiše nove nivoe usvajanja   jezika.

Zajednički okvir je napisan sa višestrukim ciljevima. Neki  od njih su:

1.Da podstakne stručnjake (koji uključuju i učenike i nastavnike) da kritički pristupe nastavi (šta da radim u usmenoj ili pismenoj komunikaciji sa drugima; koji oblik učenja je od suštinskog značaja kod učenja novog jezika; kako da se definišu ciljevi i prepozna napredak od potpunog neznanja do uspešnog ovladavanja stranim jezikom; kako pomoći ljudima da bolje savladaju jezik.

2.Da olakša razmenu informacija između nastavnika i učenika, tako da polaznici znaju šta se očekuje od njih i kako da se to dostigne.

Neki od ciljeva su takođe da se ujednači način učenja jezika, da mali jezici dobiju veći značaj, da se sistemi ocjenjivanja (zapravo evaluacije kao širi pojam) izjednače, da se učenje jezika fokusira više na mogućnost praktične primene nego ponekad beskorisna, teorijska znanja. Sve ovo sa željom da se usvoji najpraktičnije, najbolje rešenje.

Šta polaznik konkretno dobija našim pridržavanjem propisa Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezik?

Najefikasnu nastavu koja počiva na principima do kojih se došlo iskustvom i znanjem stručnjaka koji se godinama bave pitanjima iz te oblasti.

Uporedimo to  sa pitanjem: Zašto se u svim školama mora pratiti isti plan i program, zašto svaki nastavnik iz svake škole ne radi na času ono što želi i po knjizi i programu koji sam odabere? Zato što jedan nastavnik nije dovoljno kvalifikovan da odlučuje o sadržaju programa za određeni razred niti obimu gradiva, niti broju časova, niti to može direktor/osnivač škole. To je posao stručnjaka na puno višim nivoima. Takođe, to bi dovelo do neujednačenosti znanja učenika koji su se školovali u istoj državi Iz istih razloga je bitno pratiti preporuke Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike.

Ukoliko kod nas završite B1.1 kurs, možete biti sigurni da ćete bez ikakvih poteškoća biti u stanju nastaviti Vaše učenje jezika, tj. kurs B1.2 bilo gdje u ostatku sveta, ukoliko se radi o školi koja je akreditovana i profesionalno pristupa radu.

Ukoliko ne pohađate kurs koji je u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike, ili koji je tek delimično u skladu s njim, Vi trošite bez potrebe ne samo svoje vreme, već i novac. Učite  pametno i efikasno!

KRATAK OPIS NIVOA ZAJEDNIČKOG EVROPSKOG REFERENTNOG OKVIRA

Nivo Opis
A1

Ne poznajete jezik ili možete prepoznati poznate reči. Možete upotrebljavati jednostavne fraze i rečenice, opisati ili pitati za neke stvari. Možete napisati razglednicu ili kratku poruku te pročitati veoma kratak i jednostavan tekst.


A2

Možete izmeniti reči o nekim društvenim temama učestvovati u komunikacijskim situacijama, iako obično ne možete dovoljno razumeti kako bi sami održavali komunikaciju. Jednostavnim izrazima možete opisati svoju porodicu i druge ljude, uslove života itd.


B1

Nepripremljeni možete učestvovati u razgovorima o poznatim temama i temama Vašeg interesovanja. Možete pričati priču ili sadržaj knjige ili filma i opisati svoje reakcije. Možete razumeti glavne tačke mnogih  TV i radio programa o tekućoj problematici, razumeti standardni govor o poslu, školi, odmoru, itd. Možete se snaći u većini situacija dok putujete u neku zemlju.


B2

Možete dati detaljne opise na niz tema vezanih za tvoju profesiju i interese. Možete dati mišljenje na temu.  Možete razumeti većinu TV vesti, programe tekućih poslova i većinu filmova na standardnom jeziku. Možete koristiti jezik sa dozom rečitosti i spontanosti koji omogućuju kontakt s izvornim govornikom. Možete učestvovati u diskusijama o poznatim temama, argumentujući svoje stavove.


C1

Uspešno i precizno možete formulisati i preneti ideje i mišljenja drugim govornicima. Jasno i detaljno možete opisati i predstaviti složene teme. Možete razumeti specijalizovane novinske članke, čak i kad nisu vezani za vašu struku. Možete se razgovetno i spontano izraziti bez dugog traženja izraza. Jezik možete koristiti uspešno za društvene i profesionalne svrhe. Bez mnogo muke možete razumeti TV programe i filmove.


C2

Nema problema u razumevanju bilo koje vrste govornog jezika, bilo uživo ili emitovanog. Uspešno možete učestvovati u diskusijama na razne teme te upotrebljavati idiome i kolokvijalizme.


Da li je nastava u Centru za strane jezike ekonomski isplativa u poređenju sa ponudom drugih škola?

Da. Ovo ćete lako uvideti ukoliko izračunate koliko Vas košta jedan školski čas u našoj školi i šta za njega dobijate, i  uporedite sa drugim ponudama. Cena: od 156,25 dinara po školskom času

Koje su prednosti učenja u Centru za strane jezike?

Rad u manjim grupama, Individualna nastava , Poluindividualna nastava, Intenzivni kursevi

Napredak  svakog polaznika biva praćen kroz testove i ocenjen  u završnoj evaluaciji. Time svaki nastavnik koji preuzme brigu o polazniku na višem nivou, ima uvid u dotadašnji rad i napredak svog novog polaznika (njegovu redovnost pri izradi domaćih zadataka; eventualne poteškoće u oblasti čitanja, pisanja, slušanja, govora ili gramatičke nepotkovanosti; interesne sfere polaznika; u kojoj meri je polaznik spreman na saradnju sa drugima u grupi i sl.) i  razvija najpodobnije načine za dalji rad sa polaznikom;

Svaki polaznik se individualno posmatra i dodatno obučava u skladu sa   svojim interesnim temama, nastavu vode iskusni predavači

Zadovoljstvo polaznika se proverava evaluacijom kursa, koje se redovno sprovodi  na kraju, ali   se može sprovesti i u toku samog kursa, nenajavljano, kada to odluči pedagoška služba. Cilj je ispratiti uspešnost nastave i proveriti ostvarivanje ciljeva, kao i dobiti uvid u mišljenje i zadovoljstvo polaznika.

Centar za strane jezike pristupa ozbiljno i profesionalno svom radu i otvoren je za sve sugestije i predloge polaznika; Centar nudi jedinstvenu uslugu za minimalnu cenu po školskom času. Kontakt: Kancelarija br.13a, tel.018/512-421

Unapredite Vaše znanje